Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde retailsector. De Retailagenda bestaat uit 21 afspraken die er op gericht zijn om samen de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te vergroten.

Aanleiding voor de Retailagenda, die is gestart op 17 maart 2015, zijn de grote structurele veranderingen in de retail. Deze hebben invloed op de leefbaarheid van stadcentra, dorpskernen en centrumgebieden. Aan de ene kant is er sprake van winkelleegstand, aan de andere kant is er innovatiekracht nodig om aan de eisen van de huidige consument te voldoen. Om binnensteden en winkelgebieden bruisend te houden is een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte en het schrappen van overbodige plancapaciteit. In juni 2016 is een impulsteam samengesteld om gedurende een jaar deze doelen in versneld tempo te realiseren. Scroll naar beneden voor de 21 afspraken, of download hier de volledige Retailagenda. Dit zijn de samenwerkende  partners. van  Retailagenda

Vervolgagenda
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Retailagenda verlengd met twee jaar. De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren. Zo is de sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen. Voor de nieuwe periode worden de volgende thema’s nader uitgewerkt:

6

Meer flexibiliteit in de vastgoedmarkt

De veranderingen in de retail en huurmarkt vereisen flexibiliteit van huurders en verhuurders. Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen maken daarom afspraken ter verbetering van de werking van de markt op korte termijn.

Lees meer

7

Efficiënte logistiek

Onderzocht wordt hoe op regionaal niveau optimalisatie kan worden bereiken bij de logistieke bevoorrading van winkels als het gaat om venstertijden en milieuzones.

Lees meer

8

Investeren in mensen

Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan een Human Capital Agenda Retail om zo te voorzien in de benodigde competenties in de veranderde retail.

Lees meer

9

Mensen meenemen

Een sectorplan moet er toe leiden dat personeel dusdanig wordt opgeleid dat het voldoende gekwalificeerd is voor de nieuwe eisen die aan de retail worden gesteld.

Lees meer

11

Europese kansen voor de retail pakken

Het ministerie van Economische zaken en de Nederlandse detailhandel zetten zich in voor betere Europese regelgeving, die de lastendruk voor de detailhandel vermindert en grensoverschrijdende activiteiten in de retail stimuleert.

Lees meer

15

Nieuwe concepten in de binnenstad bevorderen

De partners van de Retailagenda willen ruimte scheppen voor nieuwe winkelconcepten binnen de bestaande wettelijke kaders. Door vermenging van cultuur, dienstverlening, horeca en retail (‘blurring’) toe te staan, ontstaat er meer diversiteit en innovatie.

Lees meer

18

Financiering voor het mkb

De bij de Retailagenda betrokken partijen zullen stimuleren dat op ieders kennis- en expertisedomein goede informatie over de (financiering van de) retailsector wordt gerealiseerd.

Lees meer

21

Retailinnovatie-agenda

Met de Retailinnovatie-agenda gaan de partners gezamenlijk oplossingen ontwikkelen en implementeren voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst.

Lees meer

Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Ons Retailland

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.