Over de Retailagenda

Retailagenda is verlengd: van 2024-2027

De Retailagenda heeft zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die stevig staat en wordt ondersteund door de aangesloten partners. De stuurgroep van de Retailagenda onderstreept met dit programma het belang van deze publiek-private samenwerking. De Retailagenda is daarom voor een nieuwe periode verlengd: van 2024 tot 2027. De scope van de agenda is daarbij verbreed, de maatschappelijke waarde van leefbare en levendige kernen én de retail staan centraal.
Demissionair minister Micky Adriaansens van EZK gaf op 23 januari 2024 in haar Kamerbrief aan de Tweede Kamer haar steun aan een nieuwe periode voor de Retailagenda. De nadruk van het programma ligt in de nieuwe periode vooral op de maatschappelijke meerwaarde en sociale functie van binnensteden.
Samen met bestaande én nieuwe partners gaan we vol enthousiasme en positieve energie het vernieuwde programma van de Retailagenda uitvoeren.
Bekijk hier het programma van de Retailagenda 2024 -2027

Over de Retailagenda

De Retailagenda en haar partners hebben in de zomer van 2021 uitgebreid onderzoek laten doen naar de belangrijkste drijfveren die impact uitoefenen op retail en kernen in de toekomst. Dit heeft eind juni 2021 geresulteerd in een strategische visie “Duurzame en leefbare kernen richting 2025”. Daarbij is de focus de vitaliteit van kernen, steden en dorpen, waar retail en vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid. Deze visie geeft richting aan het beleid van de Retailagenda in de komende jaren. Op basis van de strategische visie is een routekaart opgesteld die de basis vormt voor de strategische pijlers waar de Retailagenda zich in samenwerking met haar partners op richt.De Retailagenda kan niet alle relevante onderwerpen oppakken en hoeft dat ook niet. Allerlei partijen, op allerlei niveaus werken op hun manier hard aan oplossingen die de vitaliteit van retail en binnensteden en kernen verbeteren

Routekaart Retailagenda Richting 2025

De Retailagenda kan niet alle relevante onderwerpen oppakken en hoeft dat ook niet. Allerlei partijen, op allerlei niveaus werken op hun manier hard aan oplossingen die de vitaliteit van retail en binnensteden en kernen verbeteren. Vanuit de Retailagenda kijken we naar onderwerpen die extra aandacht of landelijke sturing nodig hebben, of die kunnen profiteren van de brede samenwerking tussen de partners van de Retailagenda.
De Retailagenda heeft een routekaart richting 2025 opgesteld. De drie strategische pijlers staan centraal: de Transformatie Agenda, de Human Capital Agenda en de Digitalisering & Innovatie Agenda.

1. Transformatie Agenda

“Wat moet er gebeuren om de transformatie verder te versnellen?”
Binnensteden en kernen veranderen in snel tempo. Winkelgebieden verkleuren steeds meer van “place to buy” naar “place to meet”. Dat vraagt om andere functies en voorzieningen die toegevoegde waarde kunnen bieden, zodat een gebied ook toekomstbestendig kan blijven.  Samen met partners willen we de transformatie in een versnelling brengen en de aanpak in binnensteden, centrumgebieden en winkelgebieden een impuls geven, om zo te zorgen dat kernen vitaal, duurzaam en (economisch) aantrekkelijk blijven.

2. Human Capital Agenda

“Hoe houden we de arbeidsmarkt aantrekkelijk?”
Mede als gevolg van verregaande digitalisering, de groei van (internationale) online platforms en veranderend koopgedrag van de consument staat de arbeidsmarkt in de retailsector voor nieuwe uitdagingen. De Retailagenda wil eraan bijdragen dat de retail aantrekkelijk blijft om in te werken en de werkgelegenheid bevorderen en behouden. Samen met de partners wil de Retailagenda zorgen dat medewerkers en ondernemers beschikken over de juiste skills en kennis van nieuwe technologieën en ook het onderwijs inspeelt op deze ontwikkelingen.

 3. Digitalisering & Innovatie Agenda

 “Wat moet er gebeuren om de sector veerkrachtiger te maken?”
Digitalisering en innovatie vormen de basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. De Retailagenda wil de innovatieve slagkracht van retailers stimuleren door kennis en vaardigheden te vergroten en breed toegankelijk maken. Met de inzet van partners zetten we in op onderzoek, innovatieve projecten, methoden en toepassingen op zowel lokaal en landelijk niveau om de (digitale) innovatie in de retail te versterken.

Deze thema’s zijn onderling met elkaar verbonden en vormen de basis voor de acties van de Retailagenda. De partners van de Retailagenda gaan invulling geven aan deze visie door op deze drie thema’s door nauw samen te werken. Wij nodigen alle betrokkenpartijen binnen de sector van harte uit hierbij aan te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met info@retailland.nl

Download hier de folder ‘routekaart’

Het ontstaan van de Retailagenda

De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector. Aanleiding voor de Retailagenda dat jaar waren de grote structurele veranderingen in de retail die sterk zichtbaar werden, met vele faillissementen en leegstand als gevolg. Deze veranderingen, die ook vandaag de dag nog altijd actueel zijn, hebben impact op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Om deze toekomstbestendig te houden of te maken, zal moeten worden gekeken naar nieuwe functies die deze (winkel)gebieden weer aantrekkelijk maken voor de veranderende eisen van de consument te voldoen. Daarvoor is bij betrokken overheids- en marktpartijen innovatiekracht voor nodig.  Die slag kan alleen worden gemaakt als alle betrokkenen samenwerken. De Retailagenda brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

Retaildeal

Sinds de start van de Retailagenda hebben 158 gemeenten en zeven regio’s een ReteailDeal gesloten. In oktober 2016 hebben alle provincies een provinciale RetailDeal getekend. Een RetailDeal houdt in dat gemeenten het initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke keuzes, lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.

2020 -2024: kennistafels & projecten

De bij de Retailagenda betrokken stakeholders – vertegenwoordigd in de stuurgroep – sturen op een gezamenlijke toekomstvisie op strategisch niveau. Waar willen we staan over vijf tot tien jaar? Wat willen we dan bereikt hebben? De onderwerpen die vanuit die visie aandacht behoeven worden De Retailagenda wordt de komende jaren uitgewerkt door middel van kennistafels en projecten. Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. We verwachten jaarlijks zo’n vijf tot acht kennis tafels te organiseren.
Leer hier meer over de kennistafels.

2015-2020: actiepunten & thema’s

In de eerste twee jaar  van de Retailagenda is gewerkt aan 21 actiepunten (download hier de volledige Retailagenda 2015-2017). In de periode 2018 tot 2020 heeft de Retailagenda focus aangebracht op vijf thema’s:

  1. regionale afstemming
  2. lokale transformatie
  3. samen investeren
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

De vijf thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. Regionale afstemming en lokale transformatie hebben een directe impact op het winkellandschap. Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; dit zal met name een effect hebben op de lokale transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector.

Daarnaast zijn er drie belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid. In een toekomstbestendige retailsector is investeren in deze drie doorsnijdende onderwerpen een randvoorwaarde.
Download hier de brochure met een beschrijving van de thema’s.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.